fbpxTrudnoca Nove preporuke za suplementaciju tokom trudnoće

Nove preporuke za suplementaciju tokom trudnoće

U nutritivnim potrebama trudnice dolazi do brojnih izmena:

-delom potiču od nutritivnih zahteva fetusa

-delom od fizioloških varijacija koje utiču na apsorbciju i metabolizam hranljivih materija

-nutritivne potrebe zavise i od fizioloških promena u organizmu trudnice koje čine adekvatnu adaptaciju i uključuju smanjenje elehtrolita, proteina, glukoze, vitamina B12, folne kiseline, vitamina B6, a povećanje lipida, triglicerida i holesterola u krvi majke.

Osnovnu specifičnost trudnoće predstavljaju složene interakcije koje se tokom trudnoće odvijaju izmedju tri posebna biološka entiteta: majke, fetusa i placente.

Sva tri entiteta funkcionišu sinergistički u trudnoći čineći jedinstvenu celinu i definišu faktore koji utvrdjuju nutritivne potrebe u trudnoći.

Faktori majke – starost, broj predhodnih trudnoća i porodjaja, navike vezane za ishranu, dijetetski režim, faktori koji nastaju kao posledica aktuelnog stanja.

Faktori fetusa – broj fetusa, starost trudnoće, fiziološko stanje fetusa, brzina njegovog napredovanja.

Faktori placente – funkonalno stanje, starost placente, ostali faktori koji se odnose na modulaciju i transfer faktora majke i fetusa ili stvaranje sopstvenih produkata.

Dnevne energetske potrebe zavise od fizičke aktivnosti trudnice, stepena uhranjenosi pre začeća i navika u ishrani.

Tri bitna perioda koji  čine –gestacioni kontinium-  balans esencjalnih nutritijenata je najznačajniji:

-prekoncepconi,

-period trudnoće i

-postnatalni-laktacija.

Tako da briga o zdravom potomstvu počinje pre rodjenja.

 

Adekvatan nutritivni status majke treba da omogući:

 • njeno opšte dobro stanje
 • nalaz hemograma
 • funkciju placente
 • smanjenje oksidativnog stresa sa smanjenjem nivoa homocisteina,
 • trajanje gestacije,
 • pravilan razvoj svih fetalnih struktura,
 • normalan rast i tt na rodjenju.
 • Razmatranje značaja pravilne ishrane i suplementacije dobija na važnosti nakon nekolicine novih radova koji govore o epigenetskom značaju naročto pojedinih nutritijeneta – epinutritijenata.
 • Studija TehAL iz 2014. god. ukazije na značaj epigenetskih uticaja na zdravlje neonatusa i kasnije. Naime samo 25% zdravlja je odredjeno genetikom, a čak 75% epigenetskim faktorima tj. onim genima koji interreaguju sa majčnim načinom života.
 • Začećem jedinka dobija jedinstven DNK  kod koji čini njen genotip.
 • Tvorac  termina epigenetika  je Conrad Hal Waddington (1905-1975) kao koncepta kanalisanja genotipa i fenotipa. Njegov pojam ,,epigenetski pejzaž,, metaforički opisuje način na koji se razvoj moduliše regulacijom genetske aktivnosti.
 • Geni kao nosioci nasledja se ponašaju orkestrirano  i medjudejstvujući sa svojim okruženjem da bi se oblikovao odredjeni fenotip, vidljiva osobina i u krajnjem ishodu živi organizam u celosti.
 • Epigenom je fleksibilan posebno u prenatanom i ranom razvojnom perodu i pod utcajem je okruženja, a repliciran kroz mitozu može dati dugotrajne fenotipske efekte koji ostaju stabilni i u adultnom dobu.
 • Nepoželjni uticaji na epigenetski razvoj mogu da dovedu do maladaptivnih fenotipskih karakteristika što potencijalno doprinosi većem riziku za nastanak bolesti sa mogućim uticajem i na potomstvo.
 • Najvažniji epigenetski faktor je nutritivni status odnosno unos esencijalnih epigenetskih nutritijenata.
 • Nutritivne komponente kao što su: folat,Fe, vitaminD , specifični minerali- Zn, jod,DHA  imaju uticaj  na epigenetske mehanizme i njihov nedostatak naročito tokom fetalnog razvoja može precipitirati, disfunkcionalne DNK molekule, povezane sa većim rizikom od: ozbiljnih defekata neuronske cevi, rezistencije za insulin  i leptin, hipertenzije, hepatičnu steatozu, kardiovaskularne bolesti, poremećaja tipa autizma, maladaptivne socijalne i jezčke veštine.
 • Savremeni pristup govori o razvojnom poreklu bolesti (DOHaD-developmental origins of adult diseases) i sugeriše da utcaj okruženja tokom razvoja fetusa može promeniti ishod trudnoće i povećati rizik fetalnog morbiditeta i mortaliteta, ali i rizik od bolesti u adultnom periodu kao što su dijabet,kardiovaskularne bolesti i maligniteti.
 • Nutritivno kompromitovanu trudnoću je teško dijagnostfikovati.
 • Prema podatcima UNICEF-a  u ishrani žena često nedostaju ključni nutrtijenti, a mnogi efekti različitih defekata su ireverziblni.
 • UNICEF takodje preporučuje multisuplementaciju kao najbrži način za unapredjenje nutritivnog statusa u trudnoći.

 

Suplementacija u trudnoći

Preporučljiva za trudnice u nutritivnom riziku:

-multipne trudnoće

-alkoholizam,narkomanija,pušenje

-strktna vegetarijanska ishrana

-ekonomski ne privilegovane trudnice

-ograničen unos hrane od straha od gojaznosti

-povraćanje, gubitak apetita

-upotreba antiepileptika

-hemoglobinopatije (hronična hemoliza).

 

Koristi od suplementacije mikronutritijentima:

-smanjenje za 25-38% rane neonatalne smrtnosti kod pothranjenih i izrazto anemičnih trudnica

-značajno povećanje telesne mase fetusa

-smanjenje pojave prevremenog porodjaja  za 20%

-meta-analiza randomiziranih kontrolisanih studija je utvrdila da primena multisuplementacije nema uticaja na mortalitet.

 

Neadekvatan nutritivni  (ne kaloriski) status povećava mogućnost fetalnih komplikacija:

– kongenitalnih malformacija tj.defekata neuralne tube

– fetusa sa zastojem u intrauterinom rastu

– prematuriteta

-rizik neonatalne hemoragije

 

I maternalnih:

-anemija

-spontanih pobačaja

-atoničnh krvarenja

-vasospazma i grčeva

-povećanog oksidativnog stresa

-Hiperhomocisteinemija

-PIH

 

Gvoždje

Esencijalni mikronutritijent,40-55% trudnica deficijentno u Evropi

 • Potrebno je svim trudnicama ali samo u umerenim dozama. Iako zbog izostanka menstruacije potrebe u prvom trimestru nisu znatno povećane, nakon toga stalno rastu zbog povećanja mase crvenih krvnih zrnaca i prenosa sve veće količine za rast fetusa i strukturu posteljice.
 • U skladu sa  povećanjem potreba menja se i apsorbcija Fe – u prvom trimestru je manja, a nakon toga sledi progresivan porast resorpcije.
 • Hepcidin – peptidni hormon i glavni regulator metabolizma gvoždja. Sintetiše se u jetri. Njegova ekspresija raste u uslovima visokih nivoa gvoždja u organizmu pri čemu deluje kao negativni regulator snižavajući nivo transferinskog Fe, a regulaciju vrši smanjenjem intestinalne apsorpcije Fe i inhibicijom otpuštanja Fe iz makrofaga.
 • Maternalni nivo hepcidina reguliše bioraspoloživost Fe kod fetsa. Tokom trudnoće je smanjen što doprinosi povećanoj apsorpciji.
 • Povećane potrebe su kompenzovane gubitkom menstruacije i pomenutim povećanjem resorpcije, ali to zavisi od zaliha na početku trudnoće i od količine apsorbovanog gvoždja tokom trudnoće.
 • Naročito treba voditi računa o unosu gvoždja u drugom i trećem trimestru trudnoće.
 • Dodaci gvoždja se koriste sa folnom kiselinom od 400mcg, a preporuke u Americi su da se pri tretiranju anemije u trudnoći uz suplemente gvoždja uzima i 15mg cinka i 2mg bakra zbog interferencije gvoždja sa resorbcijom ovih elemenata.
 • Brojna istraživanja povrdjuju da suplementacija gvoždjem ima pozitivan ishod na masu i dužinu novorodjenčadi, smanjuje rizik od prevremenog porodjaja i  ukazuju na direktnu vezu izmedju statusa gvoždja i kognitivnh funkcija.

Indikacija za suplementaciju gvoždjem bi bila vrednodst Hg ispod 110mg/l u drugom i 105mg/l u trećem trimestru

 

Potrebe

– plod i posteljica 300mg Fe

– ekspanzija Hb trudnice 500mg

– drugi mogući gubitci tokom trudnoće 200mg.

Da bi se ove potrebe zadovoljile u prvoj polovini trudnoće je 3-4mg/dnevno, druga polovina-6-7mg/dnevno.

 

Folati

 • U namirnicama se nalaze uglavnom triglutamati i heptaglutamati koji se u crevima pod uticajem pankreasne konjugaze razgradjuju do monoglutamata –folne kiseline-pteroilglutaminska kiselina.
 • Folna kis. hemijski sintetisana se mora aktivirati jer nema biološku aktivnost ako se ne redukuje do dihidrofolata i tetrahidrofolata
 • Nemetabolisana folna kis. se javlja u cirkulaciji ako se uzima

više od 200mcg. –UMFA-ometa metabolizam folata kroz više godina-potencijalno nepoželjni efekti na majku i plod.

 • THF po uticajem enzima 5-10 MTHFR,uz vitB6 i B 12  prelazi u 5 metilTHF.koji dovodi do smanjenja homocisteina-metionin.
 • Nedovoljan unos folne kiseline u trudnoći  povezan je sa nekoiko nepovoljnih ishoda:

hipehomocsteinemija – trombogeni efekat

Homocstein je aminokiselina koja se normalno nalazi u krvi, ali homocistein  u povšenim koncentracijama  je toksičan za kardiovaskularni  sistem i:

-aterogen

-modifikuje apoliproteine

-oksidativno oštećuje LDL

-oštećuje endotel koji gubi vazodilatatorna svojstva

-inhibira antikoagulanse

-aktivira prokoagulanse, FV i tkivni faktor

-povećan kod preeklamsije

 • Loš folatni status majke:

-poremećaj apsorbcije – celijakija, stanje nakon resekcije creva, morbus Crochn, ulcerozni kolitis, alkoholizam, bolesti jetre, dijaliza

-upotreba lekova – oralnih kontraceptiva, antikonvulziva, metformina, nekih diuretika, metotreksata, barbiturata.

 • U trudnoći i laktaciji je povećana potreba za sintezom i metilacijom DNK koja je zavisna od folata.
 • Folat kao metildonor je jedan od najvaznijih regulatora procesa metilacije i stabilnosti hromozoma.
 • Takodje ima važnu ulogu u metabolizmu nervnih ćelija, a sa vitamin B12 je neophodna za stvaranje novih krvnih ćelija.
 • Značaj unosa folata u drugoj polovini trudnoće sastoji se u smanjenju rizika za prematuritet, SGA i placentnu abrupciju.
 • Multivitaminske kombinacije ovih vitamina B6, B12 folne kiseline, normalizuju nivo homocisteina i time smanjuju broj komplikacija u trudnoći koje se povezuju sa hiperhomocisteinemijom.

Omega 3 masne kiseline-esencijalne masne kiseline

 • To su dugolančane višestruko nezasićene masne kiseline koje su neophodne za rast i razvoj fetusa
 • Poseban značaj imaju u razvoju fetalnog mozga od šestog meseca trudnoće do druge godine života
 • DHA u mozgu fetusa utiče na:

razvoj i plastičnost neurona

receptor –posredovanoj signalizaciji

promeni fluidnosti membrane i formiranju secundarnog glasnika

 • Rezultati odredjenih kliničkih studija ukazuju na povoljan utucaj ove suplementacije u trudnoći i dojenju na smanjenje razvoja alergija na hranu i ekcema tokom prve godine života.

  Vitamin D3

Prevalenca deficita 20-50% trudnica

Deluje kao hormon ,struktura je slična estrogenu i kortizonu

 • Vitamin D je važan za apsorpciju kalcijuma i fosfora, kao i za razvoj kostiju i zuba ploda.
 • Nedostatak vitamina D u toku trudnoće povezan je sa nekoliko poremećaja metabolizma kalcijuma (kod majke i fetusa) uključujući neonatalnu hipokalcemiju i hipoplaziju gleđi zuba kod fetusa i osteomalacije kod majke.
 • Modulira rast ćelija i omogućava normalne neuromišićne i imunološke funkcije
 • Modulira biosintezu neurotransmitera i neurotropnih faktora (receptori u mozgu)
 • Brojne studije  ukazuju na direktnu vezu između deficita vitamina D u serumu trudnica i rizika za pojavu preeklampsije.
 • Preporučena dnevna količina je 400IJ dnevno. Najbolji izvor je sunčeva svetlost, a od hrane: riblje ulje, riblje meso, kopriva, mlečni proizvodi, maslac, a ima ga i u mleku, žumancu, kvascu.

Vitamin B 12

Deficitaran je kod 20-30% trudnica

 • Esencijalni mikronutritijent
 • Potrebna je primena tokom cele trudnoće sa aktivnim folatima
 • Sa vit B 12 koenzim folata omogućava  pretvaranje aminokiseline homocisteina u metionin
 • Nedostatak ove konverzije je povezan sa više bolesti
 • Vitamin B 12  ima i značajnu metaboličku ulogu :

sinteza i metilacija DNA,eritropeza,sinteza nukleoproteina i mijelina

rast i reprodukcija ćelija

reakcije konverzije homocisteina u metionin

reakcije stvaranja energije u ćelijama

rast ploda i placentacija

deficit povećava PP za 21 %

 • Multivitaminski suplementi koje primenjujemo u trudnoći u opštoj i rizičnoj grupi trudnica treba da imaju:

-efikasne i izbalansirane doze,

-da sastav bazira na naučnim saznanjima

-da garantuju visok nivo farmaceutskog kvaliteta.

 • Zbog sinergističkog efekta prednost imaju nad davanjem pojedinačnih vitamina i minerala.

Proizvodi

FEMIBION 1 - za period planiranja trudnoće i ranu trudnoću do 12. nedelje

Femibion® 1 vam obezbeđuje dovoljno folata u formi folne kiseline i Metafolina®. Metafolin® je direktno dostupan oblik folata koji telo ne mora prethodno da pretvara. Adekvatan nivo folata kod majke smanjuje rizik za razvoj defekta neuralne cevi dok se plod razvija.
Detaljnije

FEMIBION 2 - od 13. nedelje trudnoće do porođaja i u periodu dojenja

Femibion® 2 vam obezbeđuje dovoljno folata u formi folne kiseline i Metafolina®. Sadrži i druge brižno odabrane sastojke od kojih posebno izdvajamo lutein koji udružen sa omega 3-masnim kiselinama doprinosi normalnom rastu i razvoju ploda, kao i intelektualnim, motoričkim i kognitivnim sposobnostima deteta.
Detaljnije

Saveti

Nega kože u trudnoći
Nega kože trudnice U periodu trudnoće, čak i u periodu pripreme za trudnoću, nemojte zanemariti negu kože. Bitno je da se u toku trudnoće osećate lepo i samopouzdano, zato je nega kože trudnice bitna stvar. Za vreme trudnoće se u…
Pročitajte više
Vežbe u trudnoći
Psihofizička priprema trudnica Su specijalno osmišljene lagane vežbe koje su posebno prilagođene stanju u kome se nalaze buduće mame. One su od velikog značaja jer se buduće mame pripremaju za sam trenutak dolaska bebe na svet. Istovremeno im olakšavaju da…
Pročitajte više
Da li je vaš štit dovoljno jak da vas zaštiti? Važnost imuniteta u fazi pripreme za trudnoću
Šta želite da naučite Trudnoća i ishrana Vitamin B Imunitet i trudnoća Naše telo poseduje impresivne odbrambene snage, poznate kao imuni sistem, kojima blokira, hvata i neutrališe strane organizme koje prepoznaje kao pretnju. Osnovna uloga imunog sistema je uspostavljanje prirodne…
Pročitajte više

Preporučujemo

Šta trudnice treba da izbegavaju?
Od prvog trenutka kada shvatite da ste u drugom stanju počinjete sa prilagođavanjem. Uvodite…
Pročitajte više
Sinehije - zalepljene male usnice
ŠTA JE SINEHIJA LABIJA? Sinehije labija je pojava koju čine slepljene usnice vulve kod…
Pročitajte više
Da li je gojaznost prepreka za trudnoću?
Planirate trudnoću, ali se plašite da će višak kilograma biti prepreka za potomstvo? Verovatno…
Pročitajte više